Tjänster

Vad gör Notarius Publicus?

Notarius Publicus är latin och betyder offentlig sekreterare. I Sverige förordnas Notarius Publicus av Länsstyrelsen.

Notarius Publicus uppgift är bland annat att hjälpa allmänheten med att:

  • bestyrka namnunderskrifter, kopior
  • bestyrka auktoriserad översättares behörighet
  • närvara som vittne när förvaringsrum öppnas eller när förseglingar sätts på eller bryts
  • kontrollera lotteridragningar
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan 

Apostille

När ett dokument är försett med en Apostille enligt Haagkonventionen innebär det att dokumentet därefter inte ska behöva legaliseras ytterligare. Apostille utfärdas på dokument som är undertecknade och utfärdade av myndighetspersoner i dess myndighetskapacitet.

Apostille utfärdas däremot inte direkt på dokument utfärdade av privatpersoner eller bolag. Detta innebär att sådana dokument först måste legaliseras av en Notarius Publicus och därefter kan en annan Notarius Publicus apostillera dokumentet. Vi ordnar med både legalisering och apostille hos oss.

Alla länder är inte medlemmar i konventionen och det är heller inte nödvändigt att apostillera alla dokument som skall till ett medlemsland. Då det ofta innebär en merkostnad att apostillera en handling är det viktigt att Du kontrollerar om dina dokument skall apostilleras enligt Haagkonventionen.